Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
085-0408700 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Vereenvoudiging aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In juni 2023 heeft BRAVO een brief aan de beleidsdirectie PO van het ministerie OCW verzonden, inzake de vereenvoudiging van de aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Middels deze brief heeft BRAVO aandacht gevraagd voor de problemen die zij signaleren, binnen de schoolorganisaties, met betrekking tot de procedure rondom de VOG. In de praktijk blijkt dat het vaak niet haalbaar is om tijdig te beschikken over een VOG, met name rondom invallers binnen het onderwijs. Dit betekent dat er regelmatig wel kandidaten beschikbaar zijn om voor de klas te staan, maar dat deze niet kunnen worden ingezet, omdat er nog geen VOG is afgegeven. Hierdoor moeten zelfs klassen naar huis worden gestuurd. De administratieve last die de huidige regeling met zich meebrengt, is voor de verschillende partijen (werkgevers, administratiekantoren, accountants e.a.) zeer groot.

BRAVO pleit voor een vereenvoudigde aanvraagprocedure en heeft hiervoor een aantal oplossingsrichtingen aangedragen, waaronder de oplossingsrichting om een systeem van continue screening in te richten, zoals reeds plaatsvindt bij de kinderopvang.

Op 26 september 2023 hebben Robbert Dijkgraaf (de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Karin van Gennip (de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Procesbrief ‘Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hierin staat o.a. het volgende beschreven m.b.t. de VOG in het primair en voortgezet onderwijs:

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs stuurt uw Kamer in het laatste kwartaal van 2023 een brief over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het funderend onderwijs. Tijdens het commissiedebat over lerarenbeleid op 15 december 2022 heeft voormalig Kamerlid Paul verzocht om de VOG-systematiek in het funderend onderwijs net zo in te richten als in de kinderopvang. Voormalig minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft in zijn antwoord daarop toegezegd dat te gaan inventariseren. In de VOG-brief zal de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs deze toezegging gestand doen.

Het wordt door het ministerie zeer gewaardeerd dat er vanuit BRAVO proactief wordt meegedacht over hoe het onderwijs kan worden verbeterd en alles wat daarbij komt kijken beter kan worden ingericht. Het ministerie deelt de zorgen van BRAVO inzake de aanvraag VOG en werkt graag met BRAVO samen aan een veiligere school, met oog voor de administratieve lasten die daarbij komen kijken.

Zodra er meer informatie bekend is over de inrichting van de VOG-systematiek, zal dit op de website worden vermeld.

BRAVO

  • 69% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit