Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
085-0408700 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Accountantscontrole kleine schoolbesturen

Binnen de branchevereniging BRAVO is meermaals gesproken over de vereenvoudiging van de controle op de jaarrekening van kleine schoolbesturen.

Momenteel worden alle schoolbesturen op één toetsingskader beoordeeld. Dit beoordelingskader is vastgelegd en uitgewerkt in het onderwijsprotocol en wordt jaarlijks aangepast aan de veranderingen in de wetgeving en de speerpunten voor controle van de accountant en de inspectie. Alle schoolbesturen zijn meegenomen in dit regiem ongeacht de omvang van het bestuur. Dit is binnen het primair onderwijs een relatief zware belasting voor vooral de kleinere schoolbesturen. Er gaat veel tijd en moeite gepaard met het op orde maken van deze verantwoording. Daarbij is het de vraag of dit niet efficiënter kan. Het tekort aan accountants speelt hierbij ook een rol.

BRAVO pleit ervoor een vergelijkbare indeling te maken voor de schoolbesturen zoals bij de ondernemingen, zodat de administratieve lastendruk voor schoolbesturen gedifferentieerd wordt ingericht naar omvang. Hiervoor heeft BRAVO een voorstel gedaan aan de Werkgroep Onderwijs (WgO) van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Vanuit de NBA wordt de wenselijkheid tot verlichting van de controlelast voor vooral de kleine onderwijsbesturen onderschreven. De NBA denkt graag mee met BRAVO in welke richting oplossingen liggen in de wet- en regelgeving c.q. de kaders van de NBA, waarbij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Onderwijsinspectie de belangrijkste opstellers zijn.

In 2024 zal een afgevaardigde namens de NBA aansluiten bij een overleg met de BRAVO-leden, de afgevaardigden van de PO- en VO-Raad en de afgevaardigde van het ministerie OCW, om dit onderwerp verder te bespreken om zo samen tot een passende vereenvoudiging te komen.

BRAVO

  • 69% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit